Wellcome

ยินดีต้อนรับกัลยาณมิตร ขณะนี้วีดีโอสามารถรับชมได้แล้ว โปรดรับชมตามอัธยาศัย

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

แพ้เป็นพระ ชนะเป็นมาร

รูปภาพ


พระโอวาทธรรม วรคติธรรม พระคติธรรม 
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 

สกลมหาสังฆปริณายก


คนพาลนั้น อาจจะเป็นคนพาลภายในคือตนเองก็ได้ 
กล่าวคือ ตนเองนั้นแหละ เมื่อทำผิด พูดผิด คิดผิด 
ก็ชื่อว่าเป็นพาลเหมือนกัน 
เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็ให้พิจารณาดูตนให้เป็นอัตตัญญู 
คือรู้ตนว่าเป็นอย่างไร ตนทำผิด พูดผิด คิดผิดหรือไม่ 
ถ้าปรากฏว่าตนเป็นดังนั้น ก็พึงรู้ว่าตนนั้นแหละเป็นพาล

เมื่อเป็นเช่นนั้น ก็ต้องสละการทำผิด พูดผิด คิดผิดนั้นเสีย 
ไม่คบเอาไว้ เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็ชื่อว่าไม่คบตนเองที่เป็นพาล 
คือสละความเป็นพาลของตนเสีย นี่ก็ชื่อว่าไม่คบคนพาลประการหนึ่งด้วย 

ผู้ชนะมักเข้าใจว่าตัวเองได้ แท้จริงแล้วเสีย
เสียอะไร เสียมิตรไมตรี เสียความรู้สึกที่ดีๆ ของอีกฝ่ายไปจนหมดสิ้น

ที่เรียกว่าได้ก็คือ ได้อัตตา ได้เวรเพิ่มขึ้น
เพราะผู้แพ้ก็จะผูกใจเพื่อจะเอาชนะต่อไป
จึงเป็นอันว่าไม่ได้ความสุขด้วยกันทั้งสองฝ่าย

ส่วนผู้ที่ละได้ทั้งแพ้ทั้งชนะจึงจะได้ความสงบสุข
ทั้งนี้โดยไม่ก่อเรื่องที่จะต้องเกิดมีแพ้ชนะกันขึ้นแต่เมื่อจะต้องให้มีเรื่องให้แพ้ฝ่ายหนึ่งชนะฝ่ายหนึ่ง
ก็ควรต้องมีใจหนักแน่นพอที่จะเผชิญผลได้ทุกอย่าง
สามารถที่จะเห็นความจริงว่า แพ้เป็นพระ ชนะเป็นมาร
ทั้งนี้ต้องชนะตนเอง คือชนะใจตนเองด้วย 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น