Wellcome

ยินดีต้อนรับกัลยาณมิตร ขณะนี้วีดีโอสามารถรับชมได้แล้ว โปรดรับชมตามอัธยาศัย

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

เนื้อนาบุญ


หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 

วัดป่าบ้านตาด 
ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี …เนื้อนาบุญ…

ศีล ก็เป็นเนื้อนาบุญอันหนึ่ง
สมาธิ ก็เป็นเนื้อนาบุญอันหนึ่ง
ปัญญา ก็เป็นเนื้อนาบุญอันหนึ่ง
ทาน ก็เป็นเนื้อนาบุญอันหนึ่ง


ทั้งนักบวชและฆราวาสผู้บําเพ็ญตามนี้จัดว่า เป็นผู้บําเพ็ญตนให้เป็นเนื้อนาบุญของตน วันนี้บําเพ็ญ วันหน้าก็บําเพ็ญ ไม่ลดละในเนื้อนาบุญของตน จนสามารถทําศีล ทําสมาธิ ทําปัญญาให้สมบูรณ์ขึ้น แล้วก็กลายเป็นความร่มเย็นแก่ตนอย่างเต็มที่

เมื่อมีความเพียรบําเพ็ญตนให้เป็นเนื้อนาบุญของตนได้แล้ว ก็สามารถ เป็นเนื้อนาบุญ คือให้ความร่มเย็นแก่ประชาชนได้เช่นเดียวกัน แนวทางขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าและสาวกอรหันตร์ท่านได้ดําเนินมาอย่างนี้ทั้งนั้น…

: หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น